Friday, October 15, 2010

A Servant's Heart: Equipping the Blind

By: Nasir Al-Amin
Adam is a blind student studying Law at Addis Ababa University. He maintains that he wants to use his degree to enhance the lives of the blind and visually impaired in Ethiopia. He has been one of our beneficiaries for few years. One of the things he has requested was a computer and the accompanying programs for the blind and visually impaired. Through the generous support of a Kuwaiti Women's organization, that seeks to empower vulnerable men, women and children, they provided us with the funds to purchase the computer.

I thank them for their commitment to serving those who are marginalize and underserved. Together we were able to assist Adam in accomplishing his goal to become a Lawyer and servant of others in need.

To see more of these photos click here!

6 comments:

smplcv said...

Adam, stands as an example to many. thanks for sharing this..i was really inspired by him


HEALTHCARE WORKER CV

Anonymous said...

I have always had issues in setting up a verified phone number with my Craigslist account. I have finally found a service that solves this problem.
They sell [url=http://www.craigslistpva.com/]Craigslist Phone Verified Accounts[/url] at the cheapest prices I have ever seen. My experience with them has been exceptional and I highly recommend their service!

Omari said...

MashAllah! You are doing beautiful things, habib! I knew when you stopped the car over in Richmond (near VCU) to give some poor guy your left over food that you had changed! It is great to see that you are making a difference. Eid Mubarek!

shogun said...

Great messages of helping people

Anonymous said...

Lek sprawia [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] redukcja asymilowania substancji tluszczowych za pomoc¹ ludzki forma ¿ycia. Owo na wskroœ dziewiczy medykament w celu panny, jakie potrzebuj¹ odchudziæ siê tudzie¿ ukoñczyæ na starszy rang¹ trend posi³ków. Farmaceutyk ten honoruje wzmóc efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z u¿yciem [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] tylko diety zaœ æwiczeñ fizycznych. Medykament tamten zakupisz w aptece internetowej. Zapraszamy a¿ do funkcjonuj¹cej online taniej apteki internetowej po specyfiki tudzie¿ po informacje o ekstraktach. Kup z tej przyczyny alli Zachwalamy tymi¿ krain¹ op³atê ekstraktów natomiast w istocie posiad³oœci¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa istnieje jedn¹ z siedmiu w najwy¿szym stopniu jednostkowych natomiast wyró¿niaj¹cych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie realizatorów farmacetycznych.Musimy pokazaæ chwilowo trzy typy prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w tryb bezusterkowy i poleca [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] leki w przeci¹gu zaledwie niejakiego dnia odk¹d momentu wype³nienia twojego zamówienia. Dopiero co spoœród owego uzyskuje b³yskotliwe [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] punktacji pacjentów. Na luŸny brzuszekJest mnóstwo apendyksów diety na wyszczuplenie. Do g³ównych przystaj¹ te obejmuj¹ce w magazynie l-karnitynê, jednak¿e rzeczwiœcie wypróbowanym zaœ tudzie¿ wykazanym dzia³aniem przypuszczalnie zaaprobowaæ siê zaledwie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê jednak oraz æwiczenie fizyczne w okaza³ym szczeblu determinuj¹ o dobrym zrzuceniu [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria[/url] wagi.Na menopauzêMenopauza istnieje kiedy niekiedy, kiedy krwawienie koñczy, oraz jajniki nieodwo³alnie przestaj¹ wyzwalaæ jajeczka. Na menopazuê rezolutne s¹ takie amalgamaty jak diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Okres menopauzy niemniej jednak nie nazywa dla buzi pieknej klêski natomiast nale¿y z ni¹ siê zmierzyæ.

Anonymous said...

Hey, I would like to speak with you about the work that you do. Do you have an email? Or can you email me?